1)

آيا امكان دانلود كتاب ها در كتابخانه ي ديجيتال وجود دارد؟

بله، همه ي اعضا مي توانند مطالعه ي آنلاين نامحدود داشته باشند و در هر 24 ساعت 1000 صفحه دانلود نمايند.
1401/4/9
2)

مدت زماني كه نياز است يك منبع مراحل ساماندهي و آماده سازي را طي و قابل استفاده باشد چقدر است؟

بين زمان بسته به حجم و تراكم كار و نوع منبع ، معمولا بين 15 – 20 روز مي باشد
1401/4/9
فهرست